Sistema honen helburua erabiltzaileak aparkalekuan dauden plaza libreak aurkitzea erraztea da, horretarako sentsore eta koloretako seinale-argiak erabiliko direlarik (berdea, urdina eta gorria). Bidegurutzeetan dauden panelek eta geziek plaza libreak non dauden adierazten dute.

Ezaugarriak

  • Erabiltzaileak denbora errealean jasotzen du informazioa
  • Harigabeko sentsoreak, instalazio erraza
  • Eskalagarria, zona batetik, aparkaleku guztira

Abantailak eta onurak

  • Aparkalekuaren irudia hobetzen du
  • Aparkalekuaren ustiapeneko optimizazioa eta errentagarritasuna
  • Erabiltzaile kopuruaren hazkuntza